รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนแม่วินสามัคคี สพป.เชียงใหม่ เขต 4

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         เด็กได้รับนมทันทีวันเปิดเรียนตามกำหนด มีหน่วยงานสนับสนุนจัดสรรอาหารเสริม (นม ) คือ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วิน ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดสรรงบประมาณและการช่วยเหลือ มีการประสานงานจากบริษัทผู้รับส่งนมและทางโรงเรียนเป็นประจำอยู่เสมอ มีเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมินม มีที่จัดเก็บรักษาอาหารเสริม (
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         จำนวนนักเรียนไม่คงที่ โดยเฉพาะช่วงเดือนแรกของการเปิดเทอมของปีการศึกษาใหม่ ทำให้เด็กไม่ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบตามจำนวน ต้องรอจนครบกำหนดการลงข้อมูลข้อมูลนักเรียน( 10 มิถุนายน)ของทุกปี จึงจะครบจำนวนนักเรียนของทุกปี
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         หากจะมีการทำสัญญาซื้อขายอาหารเสริม (นม) ขอความอนุเคราะห์ให้พ้นกำหนดการลงข้อมูลนักเรียน 10 มิถุนายนไปก่อน เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม (นม) ครบตามจำนวนทุกคน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวิปิยะวรรณ ทองนวล)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................