รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนวัดท่าต้นกวาว สพป.เชียงใหม่ เขต 4

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลชมภู
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน ทำให้มีสุขภาพแข็งแรง ได้ดื่มนมที่มีคุณภาพทางโภชนาการสูง ทำให้ลดภาวะทุพโภชนาการ ส่งเสริมการมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง นักเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครบร้อยละ 100 ช่วงปิดภาคเรียนจะได้อาหารเสริม(นม) เป็นชนิด U.H.T ช่วงเปิดภาคเรียนได้รับนมพาสเจอไรส์ ตั้งแต่ชั้
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         ยังมีนักเรียนบางคนดื่มไม่หมด นักเรียนไม่ชอบดื่มนมรสจืด บางวันคนส่งนมมาช้าใส่น้ำแข็งในกระติกแช่นมน้อย เสี่ยงต่อการให้นมเสีย ภาชนะจัดเก็บนมเก่าคุณภาพไม่ค่อยดี อาจมีปัญหาการจัดเก็บที่มีคุณภาพ
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         -ขอให้รถนม มาส่งตรงเวลา -เพิ่มน้ำแข็งเพื่อรักษาอุณหภูมิ -จัดการอุปกรณ์จัดเก็บที่ได้มาตรฐาน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาววงค์เดือน จันทา)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................