รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านแม่ตะมาน สพป.เชียงใหม่ เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลกื้ดช้าง
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ การดำเนินงานในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 จำนวนนักเรียนจะไม่คงที่ และการขอรับนมจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบจะใช้ยอดนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ 2/2561 จึงได้รับนมที่ไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีม
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         การดำเนินงานในช่วงเปิดภาคเรียนที่1 จำนวนนักเรียนจะไม่คงที่ และการขอรับนมจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบจะใช้ยอดนักเรียนเดิมของภาคเรียนที่ 2/2561 จึงได้รับนมที่ไม่เพียงพอเนื่องจากจำนวนนักเรียนมีมากกว่าเดิม
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         การขอรับนมจากองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบในภาคเรียนที่ 1 ควรใช้ยอดนักเรียนที่มาสมัครก่อนเปิดภาคเรียนมากกว่าใช้ยอดจากภาคเรียนที่ 2 ของปีการศึกษาที่ผ่านมา


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางจันทร์ธิกาญ เสาร์เจริญ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................