รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านสันคะยอม สพป.เชียงใหม่ เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนระดับชั้นอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนบ้านสันคะยอมได้รับอาหารเสริม(นม) ครบตามจำนวน และอย่างสมำ่เสมอ ทำให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ตามมาตรฐาน
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         ไม่มีเครื่องเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดอุณหภูมิระดับความเย็นที่แช่นม ทำให้ยากต่อการเช็ดคุณภาพของอาหารเสริม(นม) โรงเรียน
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         จึงอยากให้มีการจัดซื้อเครื่องเทอร์โมมิเตอร์สำหรับวัดระดับความเย็นของอาหารเสริม(นม) โรงเรียน เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการรับอาหารเสริม(นม) โรงเรียนของนักเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวฉัตรสุดา เลาย่าง)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................