รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านดง สพป.เชียงใหม่ เขต 4

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนทั้งหมดจำนวน 140 คนได้ดื่มนมทุกวันเปิดเรียน นมมีคุณภาพดี สภาพถุงบรรจุภัณฑ์ใส่นมดี โรงเรียนมีการจดบันทึกการดื่มนมนักเรียน
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         การนำส่งนมในวันพุธ-ศุกร์ นมมีจำนวนมาก จึงต้องใช้ถังแช่เย็น 2 ถัง ซึ่งถังเริ่มมีสภาพเก่าตามอายุการใช้งาน และบริเวณฝาปิดถังเริ่มชำรุด
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ดื่มนมจากถังขนาดเล็กก่อน เนื่องจากมีปริมาณน้ำแข็งและนมน้อยกว่าถังใหญ่ เพื่อป้องกันนมเสียในวันพุธ-ศุกร์


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวอารีรัตน์ ศรีวิชัย)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................