รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม สพป.ยโสธร เขต 1

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         1. นักเรียนได้รับอาหารเสริม "นม" ครบตามจำนวน 2. นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปีการศึกษา การเปิดภาคเรียน ที่1/2562 เทศบาลจะใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. 2561 ก่อน และเมื่อมีข้อมูล 10 มิ.ย. 2562 แล้วได้ใช้ข้อมูล 10 มิ.ย. 2562 ในการจัดสรรอาหารเสริม "นม"
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ไม่มี เนื่องจากในการจัดสรรอาหารเสริม "นม" ไม่ทันวันเปิดภาคเรียน นั้น เทศบาลได้ชดเชยให้จนถึงวันแรกของการเปิดภาคเรียนทุกครั้ง


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางลัดดาวัลย์ สมชัย)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................