รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านไร่ สพป.กำแพงเพชร เขต 1

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลเทพนคร
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         โรงเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) เพียงพอกับจำนวนนักเรียน ทำให้นักเรียนมีร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโตตามวัย
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         บางวันน้ำแข็งได้รับมีปริมาณไม่เพียงพอจาก ผู้ทำการส่งอาหารเสริม (นม)
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ต้องการน้ำแข็งในปริมาณที่เพียงพอในทุกวัน ในบางวันที่ไม่พอโรงเรียนดำเนินการจัดซื้อน้ำแข็งเพิ่มเติมเอง แต่ได้ดำเนินการแจ้งเรื่องไปยังเทศบาลเพื่อแก้ไขปัญหานี้และได้รับการแก้ไขแล้วเรียบร้อย


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวเนาวรัตน์ จันทร์รอด)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................