รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านโคกสูงหนองเสียวหนองขี สพป.มหาสารคาม เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) อบต.นาข่า
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         อบต.นาข่าจัดซื้อ/จัดหาผู้ว่าจ้างไว้ล่วงหน้า การส่งอาหารเสริม (นม) โรงเรียนเป็นไปอย่างรวดเร็ว นักเรียนได้ดื่มนมทุกวัน
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         ภาชนะสำหรับเก็บอาหารเสริม(นม) โรงเรียน มีขนาดเล็ก ทำให้บรรจุน้ำแข็งได้น้อย อาจทำให้ความเย็นลดลง นมอาจจะเน่าเสียได้
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         อบต.ควรจัดหาถังเก็บอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้มีขนาดใหญ่ สามารถบรรจุน้ำแข็งได้มากกว่าเดิมและเก็บนมได้นานขึ้น


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางพรรณทิภา อินทะมน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................