รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านดงซ่อม สพป.กำแพงเพชร เขต 1

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลโกสัมพีนคร
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         การจัดอาหารเสริมนมที่มีคุณภาพ ส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เจริญเติบโตตามวัย ลดปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งนักเรียนโรงเรียนบ้านดงซ่อมมีภาวะโภชนาการเป็นไปตามเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 70.27
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         ในสภาพบริบทของโรงเรียนนักเรียนส่วนใหญ่จะมีฐานะยากจนผู้ปกครองจะไปประกอบอาชีพในตอนเช้าทำให้นักเรียนไม่ได้รับประทานนมในยามเช้า
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ขอรับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดูแลอาหารเสริมนมในยามเช้าให้กับนักเรียน


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางสาวสุภารัตน์ ช่วงบัญญัติ)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................