รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนบ้านปางผักหม สพป.พะเยา เขต 2

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) องค์การบริหารส่วนตำบลงิม
 เทศบาล(ระบุชื่อ) 
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         1. นักเรียนได้ดื่มนมทุกวันทำให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 2. นักเรียนทุกคนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพและคุณค่าทางโภชนาการสูง 3. นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านร่างกายดีขึ้นลดภาวะทุพโภชนาการ 4. นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์มีพลานามัยที่ดี 5. นักเรียนมีน้ำหนักส่วนสูง ตามเกณฑ์
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         - นักเรียนไม่ชอบดื่มนมจืดทำให้ดื่มนมไม่หมดต้องให้ดื่มต่อหน้าครู
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         - ควรมีการเปลี่ยนนมในรูปแบบอื่นๆ บ้าง เพราะนักเรียนบางคนเลือกดื่มนมที่มีรสชาติเปรี้ยว และจืดแตกต่างกันไป


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางมยุรา เชื้อมหาวัน)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................