รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลนามะเขือ
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         นักเรียนได้ดื่มนมครบ ถึงจะจัดส่งไม่ทันก็ได้ดื่ม วันเสาร์- อาทิตย์ ชดเชย
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         ช่วงเปิดภาคเรียนแรก ทางเทศบาลจะจัดส่งนมตามจำนวนนักเรียนของปีที่ผ่านมา ทำให้นมไม่ครบจำนวนจริง พอเดือนถัดไปรายงานจำนวนนักเรียนจริงแล้ว ไม่ชดเชยนมที่ไม่ครบนักเรียนเลย
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         ไม่ควรผ่านระบบท้องถิ่นหรือหน่วยงานเทศบาล ตำบล เพราะเปอร์เซนต์เทศบาลได้รับไม่เคยดูแลหรือการมีน้ำใจต่อนักเรียนในโรงเรียนเลย


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นายพลาดร ดาบพิมพ์ศรี)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................