รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

3.1 ได้รับอาหารเสริม (นม) โรงเรียนทันในวันเปิดเรียนของแต่ละภาคเรียน
 ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก  ไม่ทันวันเปิดภาคเรียนวันแรก
3.2 หน่วยงานที่จัดสรรอาหารเสริม (นม)โรงเรียน
 อบต.(ระบุชื่อ) 
 เทศบาล(ระบุชื่อ) เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง
3.3 ชนิดของอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ที่ได้รับในช่วงเปิดภาคเรียน
 U.H.T.
 นมพาสเจอไรส์
    มีเทอร์โมมิเตอร์ชนิดก้านเหล็กสำหรับวัดอุณหภูมิ
 มี  ไม่มี
3.4 การเก็บรักษาอาหารเสริม(นม)โรงเรียนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
 ถูกต้อง  ไม่ถูกต้อง
3.5 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวนนักเรียน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.6 ได้รับอาหารเสริม (นม)โรงเรียนครบตามจำนวน 260 วัน
 ครบ  ไม่ครบ สาเหตุเพราะ
3.7 มีคู่มือการดำเนินงานอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 มี  ไม่มี
3.8 หลักฐานการจ่ายนมให้นักเรียนรายวัน
 มี  ไม่มี
3.9 สภาพการดำเนินงานตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
3.9.1 ภาพความสำเร็จ
         1) นักเรียนในโรงเรียนทุกคนได้รับอาหารเสริม (นม) ครบตามจำนวนวันที่กำหนด 2) นักเรียนในโรงเรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยดีขึ้น
3.9.2 ปัญหาอุปสรรค
         - โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา ไม่มีห้องหรือที่เก็บรักษานมเป็นเอกเทศ ต้องจัดเก็บไว้มุมห้องเรียนทำให้ไม่สะดวกต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนและมีหนูกัดแทะ
3.9.3 ข้อเสนอแนะ
         - ควรจัดงบประมาณให้โรงเรียนเพื่อจัดทำที่เก็บนมไว้เป็นการเฉพาะอย่างเหมาะสม


        ลงชื่อ..............................................ผู้รายงานข้อมูล
(นางรัตนา โสวงษ์)
ตำแหน่ง........................................................
        ลงชื่อ.............................................ผู้รับรองข้อมูล
(................................................)
ตำแหน่ง........................................................