ตารางข้อมูลและการวิเคราะห์โครงการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน ปี 543
สำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา


                          10 15 10 15 50                        
รวมเงินทั้งสิ้น

รวมจัดสรรงบปี 543 จำนวน บาท

พื้นที่ตั้ง
1. พื้นที่ปกติ
2. พื้นที่พิเศษตามประกาศกระทรวงการคลัง
3. โรงเรียนในพื้นที่สูงและถิ่นทุรกันดาร/ชายขอบ/เกาะ

ลักษณะโรงเรียน
1. โรงเรียนที่ยังมีนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการ
2. โรงเรียน มีความจำเป็นในการพัฒนาระบบน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
3. โรงเรียนที่ไม่สามารถจัดหาน้ำดื่มให้บริการแก่นักเรียนได้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ (๕ ลิตร ต่อคน ต่อวัน / ๗๕ คน ต่อ หนึ่งจุดบริการ)
4. โรงเรียนประสบภัยพิบัติ
5. อื่นๆ ระบุ ............................................................................................

ขนาดของโรงเรียน
1. ขนาดเล็ก นักเรียนต่ำกว่า 120 คน
2. ขนาดกลาง นักเรียนตั้งแต่ 120 ถึง 300 คน
3. ขนาดใหญ่ นักเรียนตั้งแต่ 301 คนขึ้นไป