โรงเรียนบ้านเขานาใน (สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงกมล(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 8 6 7 8 6 97
132 ร้อยละ 6.06% 4.55% 5.30% 6.06% 4.55% 73.48%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 19 11 12 9 11 209
271 ร้อยละ 7.01% 4.06% 4.43% 3.32% 4.06% 77.12%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 13 8 14 11 9 77
132 ร้อยละ 9.85% 6.06% 10.61% 8.33% 6.82% 58.33%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 40 25 33 28 26 383
จำนวน 535 คน ร้อยละ 7.48% 4.67% 6.17% 5.23% 4.86% 71.59%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 535 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 152 คน คิดเป็นร้อยละ 28.41%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ดวงกมล(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 10 5 12 9 10 86
132 ร้อยละ 7.58% 3.79% 9.09% 6.82% 7.58% 65.15%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 25 23 31 23 25 144
271 ร้อยละ 9.23% 8.49% 11.44% 8.49% 9.23% 53.14%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 15 22 7 4 74
132 ร้อยละ 7.58% 11.36% 16.67% 5.30% 3.03% 56.06%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 45 43 65 39 39 304
จำนวน 535 คน ร้อยละ 8.41% 8.04% 12.15% 7.29% 7.29% 56.82%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 535 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 231 คน คิดเป็นร้อยละ 43.18%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -1 +5 +1 +4 -11
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +6 +12 +19 +14 +14 -65
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 +7 +8 -4 -5 -3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +5 +18 +32 +11 +13 -79

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน