โรงเรียนวัดโพธิ์ (สพป.นครปฐม เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีรวรรณ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 7 5 0 0 50
68 ร้อยละ 8.82% 10.29% 7.35% 0.00% 0.00% 73.53%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 9 1 28 0 0 146
184 ร้อยละ 4.89% 0.54% 15.22% 0.00% 0.00% 79.35%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 1 10 0 0 81
103 ร้อยละ 10.68% 0.97% 9.71% 0.00% 0.00% 78.64%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 26 9 43 0 0 277
จำนวน 355 คน ร้อยละ 7.32% 2.54% 12.11% 0.00% 0.00% 78.03%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 355 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 78 คน คิดเป็นร้อยละ 21.97%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีรวรรณ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 5 5 0 0 52
67 ร้อยละ 7.46% 7.46% 7.46% 0.00% 0.00% 77.61%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 1 24 0 0 151
183 ร้อยละ 3.83% 0.55% 13.11% 0.00% 0.00% 82.51%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 0 10 0 0 83
103 ร้อยละ 9.71% 0.00% 9.71% 0.00% 0.00% 80.58%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 22 6 39 0 0 286
จำนวน 353 คน ร้อยละ 6.23% 1.70% 11.05% 0.00% 0.00% 81.02%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 353 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.98%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 0 0 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -4 0 0 +5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 0 0 0 +2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -3 -4 0 0 +9

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน