โรงเรียนบ้านร่มเกล้า 2 (สพป.ตาก เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เฉลิมศรี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 39 30 3 0 0 122
194 ร้อยละ 20.10% 15.46% 1.55% 0.00% 0.00% 62.89%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 39 48 16 0 0 318
421 ร้อยละ 9.26% 11.40% 3.80% 0.00% 0.00% 75.53%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 3 9 0 0 114
136 ร้อยละ 7.35% 2.21% 6.62% 0.00% 0.00% 83.82%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 88 81 28 0 0 554
จำนวน 751 คน ร้อยละ 11.72% 10.79% 3.73% 0.00% 0.00% 73.77%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 751 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 197 คน คิดเป็นร้อยละ 26.23%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เฉลิมศรี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 39 30 3 0 0 122
194 ร้อยละ 20.10% 15.46% 1.55% 0.00% 0.00% 62.89%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 39 48 16 0 0 318
421 ร้อยละ 9.26% 11.40% 3.80% 0.00% 0.00% 75.53%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 3 9 0 0 114
136 ร้อยละ 7.35% 2.21% 6.62% 0.00% 0.00% 83.82%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 88 81 28 0 0 554
จำนวน 751 คน ร้อยละ 11.72% 10.79% 3.73% 0.00% 0.00% 73.77%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 751 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 197 คน คิดเป็นร้อยละ 26.23%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน