โรงเรียนบ้านหนองชุมแสง (สพป.ตรัง เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สาลี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 2 4 0 0 162
171 ร้อยละ 1.75% 1.17% 2.34% 0.00% 0.00% 94.74%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 2 4 2 2 1 321
332 ร้อยละ 0.60% 1.20% 0.60% 0.60% 0.30% 96.69%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 3 1 0 0 173
178 ร้อยละ 0.56% 1.69% 0.56% 0.00% 0.00% 97.19%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 9 7 2 1 656
จำนวน 681 คน ร้อยละ 0.88% 1.32% 1.03% 0.29% 0.15% 96.33%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 681 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 3.67%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สาลี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 2 2 0 0 166
171 ร้อยละ 0.58% 1.17% 1.17% 0.00% 0.00% 97.08%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1 2 2 1 1 325
332 ร้อยละ 0.30% 0.60% 0.60% 0.30% 0.30% 97.89%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 175
178 ร้อยละ 0.56% 0.56% 0.56% 0.00% 0.00% 98.31%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 3 5 5 1 1 666
จำนวน 681 คน ร้อยละ 0.44% 0.73% 0.73% 0.15% 0.15% 97.80%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 681 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 2.20%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -2 0 0 +4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 0 -1 0 +4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 0 0 0 +2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -4 -2 -1 0 +10

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน