โรงเรียนหาดปากเมง (สพป.ตรัง เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สาลี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 9 5 0 1 65
84 ร้อยละ 4.76% 10.71% 5.95% 0.00% 1.19% 77.38%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 8 24 1 0 178
221 ร้อยละ 4.52% 3.62% 10.86% 0.45% 0.00% 80.54%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 4 8 0 0 32
46 ร้อยละ 4.35% 8.70% 17.39% 0.00% 0.00% 69.57%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 16 21 37 1 1 275
จำนวน 351 คน ร้อยละ 4.56% 5.98% 10.54% 0.28% 0.28% 78.35%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 351 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 21.65%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สาลี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 7 4 0 0 71
85 ร้อยละ 3.53% 8.24% 4.71% 0.00% 0.00% 83.53%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 5 24 0 0 188
222 ร้อยละ 2.25% 2.25% 10.81% 0.00% 0.00% 84.68%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 3 7 0 0 36
48 ร้อยละ 4.17% 6.25% 14.58% 0.00% 0.00% 75.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 15 35 0 0 295
จำนวน 355 คน ร้อยละ 2.82% 4.23% 9.86% 0.00% 0.00% 83.10%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 355 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 16.90%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 -1 0 -1 +6
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -3 0 -1 0 +10
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 -1 0 0 +4
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 -6 -2 -1 -1 +20

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน