โรงเรียนบ้านม่วงชุม (สพป.เชียงใหม่ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นารากร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 19 9 25 24 59
142 ร้อยละ 4.23% 13.38% 6.34% 17.61% 16.90% 41.55%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 36 33 36 51 199
365 ร้อยละ 2.74% 9.86% 9.04% 9.86% 13.97% 54.52%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 8 43 12 27 141
235 ร้อยละ 1.70% 3.40% 18.30% 5.11% 11.49% 60.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 20 63 85 73 102 399
จำนวน 742 คน ร้อยละ 2.70% 8.49% 11.46% 9.84% 13.75% 53.77%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 742 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 343 คน คิดเป็นร้อยละ 46.23%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย นารากร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 19 9 20 24 69
142 ร้อยละ 0.70% 13.38% 6.34% 14.08% 16.90% 48.59%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 36 36 43 50 193
365 ร้อยละ 1.92% 9.86% 9.86% 11.78% 13.70% 52.88%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 8 43 13 23 142
234 ร้อยละ 2.14% 3.42% 18.38% 5.56% 9.83% 60.68%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 13 63 88 76 97 404
จำนวน 741 คน ร้อยละ 1.75% 8.50% 11.88% 10.26% 13.09% 54.52%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 741 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 337 คน คิดเป็นร้อยละ 45.48%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 0 0 -5 0 +10
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 0 +3 +7 -1 -6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 0 +1 -4 +1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 0 +3 +3 -5 +5

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน