โรงเรียนบ้านโป่งน้อย (สพป.เชียงใหม่ เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิกุลรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 36 13 15 13 14 15
106 ร้อยละ 33.96% 12.26% 14.15% 12.26% 13.21% 14.15%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 87 36 75 56 25 27
306 ร้อยละ 28.43% 11.76% 24.51% 18.30% 8.17% 8.82%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 9 8 50 7 5 13
92 ร้อยละ 9.78% 8.70% 54.35% 7.61% 5.43% 14.13%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 132 57 140 76 44 55
จำนวน 504 คน ร้อยละ 26.19% 11.31% 27.78% 15.08% 8.73% 10.91%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 449 คน คิดเป็นร้อยละ 89.09%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พิกุลรัตน์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 34 12 14 12 13 21
106 ร้อยละ 32.08% 11.32% 13.21% 11.32% 12.26% 19.81%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 85 35 73 54 24 35
306 ร้อยละ 27.78% 11.44% 23.86% 17.65% 7.84% 11.44%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 7 48 5 4 20
92 ร้อยละ 8.70% 7.61% 52.17% 5.43% 4.35% 21.74%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 127 54 135 71 41 76
จำนวน 504 คน ร้อยละ 25.20% 10.71% 26.79% 14.09% 8.13% 15.08%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 504 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 428 คน คิดเป็นร้อยละ 84.92%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -1 -1 -1 +6
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -2 -2 -1 +8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 -2 -2 -1 +7
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -3 -5 -5 -3 +21

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน