โรงเรียนวัดน้อมถวาย (สพป.ชุมพร เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 7 2 7 10 0 53
79 ร้อยละ 8.86% 2.53% 8.86% 12.66% 0.00% 67.09%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 19 21 28 13 0 87
168 ร้อยละ 11.31% 12.50% 16.67% 7.74% 0.00% 51.79%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 7 6 17 11 0 43
84 ร้อยละ 8.33% 7.14% 20.24% 13.10% 0.00% 51.19%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 33 29 52 34 0 183
จำนวน 331 คน ร้อยละ 9.97% 8.76% 15.71% 10.27% 0.00% 55.29%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 148 คน คิดเป็นร้อยละ 44.71%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จันทนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 2 8 7 0 57
79 ร้อยละ 6.33% 2.53% 10.13% 8.86% 0.00% 72.15%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 15 21 27 11 0 94
168 ร้อยละ 8.93% 12.50% 16.07% 6.55% 0.00% 55.95%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 6 14 6 0 53
84 ร้อยละ 5.95% 7.14% 16.67% 7.14% 0.00% 63.10%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 25 29 49 24 0 204
จำนวน 331 คน ร้อยละ 7.55% 8.76% 14.80% 7.25% 0.00% 61.63%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 331 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 127 คน คิดเป็นร้อยละ 38.37%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 +1 -3 0 +4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 0 -1 -2 0 +7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -3 -5 0 +10
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 0 -3 -10 0 +21

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน