โรงเรียนบ้านบุฉนวน (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 4 1 0 0 28
34 ร้อยละ 2.94% 11.76% 2.94% 0.00% 0.00% 82.35%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 8 3 0 0 90
105 ร้อยละ 3.81% 7.62% 2.86% 0.00% 0.00% 85.71%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 2 3 0 0 47
54 ร้อยละ 3.70% 3.70% 5.56% 0.00% 0.00% 87.04%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 7 14 7 0 0 165
จำนวน 193 คน ร้อยละ 3.63% 7.25% 3.63% 0.00% 0.00% 85.49%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 28 คน คิดเป็นร้อยละ 14.51%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 3 1 0 0 28
34 ร้อยละ 5.88% 8.82% 2.94% 0.00% 0.00% 82.35%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 3 5 0 0 94
105 ร้อยละ 2.86% 2.86% 4.76% 0.00% 0.00% 89.52%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 44
54 ร้อยละ 3.70% 0.00% 14.81% 0.00% 0.00% 81.48%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 7 6 14 0 0 166
จำนวน 193 คน ร้อยละ 3.63% 3.11% 7.25% 0.00% 0.00% 86.01%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 13.99%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 -1 0 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -5 +2 0 0 +4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 +5 0 0 -3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -8 +7 0 0 +1

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน