โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 28 14 12 9 5 22
90 ร้อยละ 31.11% 15.56% 13.33% 10.00% 5.56% 24.44%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 26 19 59 14 18 128
264 ร้อยละ 9.85% 7.20% 22.35% 5.30% 6.82% 48.48%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 12 24 19 15 21
101 ร้อยละ 9.90% 11.88% 23.76% 18.81% 14.85% 20.79%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 64 45 95 42 38 171
จำนวน 455 คน ร้อยละ 14.07% 9.89% 20.88% 9.23% 8.35% 37.58%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 455 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 284 คน คิดเป็นร้อยละ 62.42%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 7 5 9 3 3 63
90 ร้อยละ 7.78% 5.56% 10.00% 3.33% 3.33% 70.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 21 15 53 10 16 148
263 ร้อยละ 7.98% 5.70% 20.15% 3.80% 6.08% 56.27%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 7 8 20 6 15 30
86 ร้อยละ 8.14% 9.30% 23.26% 6.98% 17.44% 34.88%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 35 28 82 19 34 241
จำนวน 439 คน ร้อยละ 7.97% 6.38% 18.68% 4.33% 7.74% 54.90%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 439 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 45.10%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -21 -9 -3 -6 -2 +41
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -5 -4 -6 -4 -2 +20
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -4 -4 -13 0 +9
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -29 -17 -13 -23 -4 +70

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน