โรงเรียนบ้านวังตาลาดสมบูรณ์ (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
กำลังทำข้อมูล
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 55
64 ร้อยละ 1.56% 0.00% 12.50% 0.00% 0.00% 85.94%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 28 48 27 0 0 101
204 ร้อยละ 13.73% 23.53% 13.24% 0.00% 0.00% 49.51%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 5 2 1 0 74
88 ร้อยละ 6.82% 5.68% 2.27% 1.14% 0.00% 84.09%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 35 53 37 1 0 230
จำนวน 356 คน ร้อยละ 9.83% 14.89% 10.39% 0.28% 0.00% 64.61%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 356 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 126 คน คิดเป็นร้อยละ 35.39%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
กำลังทำข้อมูล
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 57
64 ร้อยละ 0.00% 0.00% 10.94% 0.00% 0.00% 89.06%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 20 48 25 0 0 111
204 ร้อยละ 9.80% 23.53% 12.25% 0.00% 0.00% 54.41%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 5 2 0 0 77
88 ร้อยละ 4.55% 5.68% 2.27% 0.00% 0.00% 87.50%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 24 53 34 0 0 245
จำนวน 356 คน ร้อยละ 6.74% 14.89% 9.55% 0.00% 0.00% 68.82%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 356 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 111 คน คิดเป็นร้อยละ 31.18%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 -1 0 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 0 -2 0 0 +10
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 0 -1 0 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -11 0 -3 -1 0 +15

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน