โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
กำลังทำข้อมูล
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 77
78 ร้อยละ 1.28% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 98.72%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 19 14 25 0 0 196
254 ร้อยละ 7.48% 5.51% 9.84% 0.00% 0.00% 77.17%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 10 23 0 0 145
189 ร้อยละ 5.82% 5.29% 12.17% 0.00% 0.00% 76.72%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 31 24 48 0 0 418
จำนวน 521 คน ร้อยละ 5.95% 4.61% 9.21% 0.00% 0.00% 80.23%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 521 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 103 คน คิดเป็นร้อยละ 19.77%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
กำลังทำข้อมูล
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 76
76 ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 15 15 28 0 0 195
253 ร้อยละ 5.93% 5.93% 11.07% 0.00% 0.00% 77.08%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 16 10 33 0 0 113
172 ร้อยละ 9.30% 5.81% 19.19% 0.00% 0.00% 65.70%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 31 25 61 0 0 384
จำนวน 501 คน ร้อยละ 6.19% 4.99% 12.18% 0.00% 0.00% 76.65%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 501 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 117 คน คิดเป็นร้อยละ 23.35%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 0 0 0 -1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 +1 +3 0 0 -1
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +5 0 +10 0 0 -32
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 +13 0 0 -34

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน