โรงเรียนวังใหม่พัฒนา (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 1 6 2 0 31
42 ร้อยละ 4.76% 2.38% 14.29% 4.76% 0.00% 73.81%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 15 10 17 0 0 88
130 ร้อยละ 11.54% 7.69% 13.08% 0.00% 0.00% 67.69%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 3 10 2 0 52
70 ร้อยละ 4.29% 4.29% 14.29% 2.86% 0.00% 74.29%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 20 14 33 4 0 171
จำนวน 242 คน ร้อยละ 8.26% 5.79% 13.64% 1.65% 0.00% 70.66%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 242 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 71 คน คิดเป็นร้อยละ 29.34%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 4 2 0 30
37 ร้อยละ 2.70% 0.00% 10.81% 5.41% 0.00% 81.08%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 130
130 ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 15 9 17 0 0 30
71 ร้อยละ 21.13% 12.68% 23.94% 0.00% 0.00% 42.25%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 16 9 21 2 0 190
จำนวน 238 คน ร้อยละ 6.72% 3.78% 8.82% 0.84% 0.00% 79.83%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.17%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 -2 0 0 -1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -15 -10 -17 0 0 +42
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +12 +6 +7 -2 0 -22
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -5 -12 -2 0 +19

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน