โรงเรียนบ้านโสกปลาดุก (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 1 1 4 31
41 ร้อยละ 4.88% 4.88% 2.44% 2.44% 9.76% 75.61%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 13 4 6 2 12 83
120 ร้อยละ 10.83% 3.33% 5.00% 1.67% 10.00% 69.17%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 0 0 4 71
78 ร้อยละ 2.56% 1.28% 0.00% 0.00% 5.13% 91.03%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 17 7 7 3 20 185
จำนวน 239 คน ร้อยละ 7.11% 2.93% 2.93% 1.26% 8.37% 77.41%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 239 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 54 คน คิดเป็นร้อยละ 22.59%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 40
40 ร้อยละ 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 5 14 4 5 90
123 ร้อยละ 4.07% 4.07% 11.38% 3.25% 4.07% 73.17%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 76
78 ร้อยละ 0.00% 0.00% 2.56% 0.00% 0.00% 97.44%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 5 5 16 4 5 206
จำนวน 241 คน ร้อยละ 2.07% 2.07% 6.64% 1.66% 2.07% 85.48%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 241 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.52%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -2 -1 -1 -4 +9
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 +1 +8 +2 -7 +7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 +2 0 -4 +5
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -12 -2 +9 +1 -15 +21

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน