โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 1 5 0 0 31
38 ร้อยละ 2.63% 2.63% 13.16% 0.00% 0.00% 81.58%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 1 13 0 0 92
111 ร้อยละ 4.50% 0.90% 11.71% 0.00% 0.00% 82.88%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 43
54 ร้อยละ 7.41% 0.00% 12.96% 0.00% 0.00% 79.63%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 2 25 0 0 166
จำนวน 203 คน ร้อยละ 4.93% 0.99% 12.32% 0.00% 0.00% 81.77%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 203 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 18.23%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 1 6 0 0 32
40 ร้อยละ 2.50% 2.50% 15.00% 0.00% 0.00% 80.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 1 13 0 0 88
110 ร้อยละ 7.27% 0.91% 11.82% 0.00% 0.00% 80.00%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 0 7 0 0 43
54 ร้อยละ 7.41% 0.00% 12.96% 0.00% 0.00% 79.63%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 13 2 26 0 0 163
จำนวน 204 คน ร้อยละ 6.37% 0.98% 12.75% 0.00% 0.00% 79.90%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 20.10%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +1 0 0 +1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 0 0 0 0 -4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 0 +1 0 0 -3

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน