โรงเรียนบ้านโนนเชือก (สพป.ชัยภูมิ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 2 0 0 0 28
30 ร้อยละ 0.00% 6.67% 0.00% 0.00% 0.00% 93.33%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 2 16 2 0 94
117 ร้อยละ 2.56% 1.71% 13.68% 1.71% 0.00% 80.34%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 2 9 1 0 33
45 ร้อยละ 0.00% 4.44% 20.00% 2.22% 0.00% 73.33%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 3 6 25 3 0 155
จำนวน 192 คน ร้อยละ 1.56% 3.13% 13.02% 1.56% 0.00% 80.73%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 37 คน คิดเป็นร้อยละ 19.27%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ลีลาวดี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 27
30 ร้อยละ 0.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 90.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 7 15 0 0 89
117 ร้อยละ 5.13% 5.98% 12.82% 0.00% 0.00% 76.07%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 6 0 0 36
45 ร้อยละ 4.44% 2.22% 13.33% 0.00% 0.00% 80.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 8 11 21 0 0 152
จำนวน 192 คน ร้อยละ 4.17% 5.73% 10.94% 0.00% 0.00% 79.17%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 192 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.83%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 0 0 0 -1
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 +5 -1 -2 0 -5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +2 -1 -3 -1 0 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +5 +5 -4 -3 0 -3

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน