โรงเรียนบ้านน้ำมุด (สพป.กาญจนบุรี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รพีพร (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 49
51 ร้อยละ 3.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.08%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 11 9 7 1 115
153 ร้อยละ 6.54% 7.19% 5.88% 4.58% 0.65% 75.16%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 1 1 1 48
53 ร้อยละ 1.89% 1.89% 1.89% 1.89% 1.89% 90.57%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 13 12 10 8 2 212
จำนวน 257 คน ร้อยละ 5.06% 4.67% 3.89% 3.11% 0.78% 82.49%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 257 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 17.51%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย รพีพร (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 49
51 ร้อยละ 3.92% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 96.08%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 8 7 7 1 124
155 ร้อยละ 5.16% 5.16% 4.52% 4.52% 0.65% 80.00%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 0 1 1 50
53 ร้อยละ 1.89% 0.00% 0.00% 1.89% 1.89% 94.34%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 11 8 7 8 2 223
จำนวน 259 คน ร้อยละ 4.25% 3.09% 2.70% 3.09% 0.77% 86.10%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 259 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.90%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -3 -2 0 0 +9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 -1 0 0 +2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -4 -3 0 0 +11

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน