โรงเรียนบ้านบ่อวิน (สพป.ชลบุรี เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิ่นเพชร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 13 10 22 15 11 81
152 ร้อยละ 8.55% 6.58% 14.47% 9.87% 7.24% 53.29%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 42 54 150 45 28 364
683 ร้อยละ 6.15% 7.91% 21.96% 6.59% 4.10% 53.29%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 10 28 32 15 24 175
284 ร้อยละ 3.52% 9.86% 11.27% 5.28% 8.45% 61.62%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 65 92 204 75 63 620
จำนวน 1119 คน ร้อยละ 5.81% 8.22% 18.23% 6.70% 5.63% 55.41%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 499 คน คิดเป็นร้อยละ 44.59%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ปิ่นเพชร(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 4 8 2 3 129
152 ร้อยละ 3.95% 2.63% 5.26% 1.32% 1.97% 84.87%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 20 45 110 32 21 455
683 ร้อยละ 2.93% 6.59% 16.11% 4.69% 3.07% 66.62%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 15 25 12 16 214
284 ร้อยละ 0.70% 5.28% 8.80% 4.23% 5.63% 75.35%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 28 64 143 46 40 798
จำนวน 1119 คน ร้อยละ 2.50% 5.72% 12.78% 4.11% 3.57% 71.31%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 321 คน คิดเป็นร้อยละ 28.69%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 -6 -14 -13 -8 +48
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -22 -9 -40 -13 -7 +91
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 -13 -7 -3 -8 +39
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -37 -28 -61 -29 -23 +178

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน