โรงเรียนวัดโรงวัว (สพป.ชัยนาท) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 2 0 0 0 16
20 ร้อยละ 10.00% 10.00% 0.00% 0.00% 0.00% 80.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 8 0 0 0 84
103 ร้อยละ 10.68% 7.77% 0.00% 0.00% 0.00% 81.55%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 19 11 13 0 0 21
64 ร้อยละ 29.69% 17.19% 20.31% 0.00% 0.00% 32.81%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 32 21 13 0 0 121
จำนวน 187 คน ร้อยละ 17.11% 11.23% 6.95% 0.00% 0.00% 64.71%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 66 คน คิดเป็นร้อยละ 35.29%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วีนัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 1 2 2 4 9
20 ร้อยละ 10.00% 5.00% 10.00% 10.00% 20.00% 45.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 6 2 2 0 82
103 ร้อยละ 10.68% 5.83% 1.94% 1.94% 0.00% 79.61%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 0 8 4 0 44
64 ร้อยละ 12.50% 0.00% 12.50% 6.25% 0.00% 68.75%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 21 7 12 8 4 135
จำนวน 187 คน ร้อยละ 11.23% 3.74% 6.42% 4.28% 2.14% 72.19%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 187 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 27.81%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 +2 +2 +4 -7
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 +2 +2 0 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -11 -11 -5 +4 0 +23
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -11 -14 -1 +8 +4 +14

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน