โรงเรียน วัดสุวรรณารัญญิกาวาส (สพป.ชลบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จีรนันท์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 3 1 4 1 41
50 ร้อยละ 0.00% 6.00% 2.00% 8.00% 2.00% 82.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 4 17 5 0 168
198 ร้อยละ 2.02% 2.02% 8.59% 2.53% 0.00% 84.85%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 7 12 7 12 42
82 ร้อยละ 2.44% 8.54% 14.63% 8.54% 14.63% 51.22%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 6 14 30 16 13 251
จำนวน 330 คน ร้อยละ 1.82% 4.24% 9.09% 4.85% 3.94% 76.06%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 79 คน คิดเป็นร้อยละ 23.94%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จีรนันท์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 4 0 0 0 46
50 ร้อยละ 0.00% 8.00% 0.00% 0.00% 0.00% 92.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1 4 12 5 0 176
198 ร้อยละ 0.51% 2.02% 6.06% 2.53% 0.00% 88.89%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 5 12 7 0 56
82 ร้อยละ 2.44% 6.10% 14.63% 8.54% 0.00% 68.29%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 3 13 24 12 0 278
จำนวน 330 คน ร้อยละ 0.91% 3.94% 7.27% 3.64% 0.00% 84.24%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 330 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 52 คน คิดเป็นร้อยละ 15.76%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 +1 -1 -4 -1 +5
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 0 -5 0 0 +8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 0 0 -12 +14
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -1 -6 -4 -13 +27

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน