โรงเรียนบ้านทับร้าง (สพป.ชลบุรี เขต 2) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จีรนันท์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 1 3 4 0 70
82 ร้อยละ 4.88% 1.22% 3.66% 4.88% 0.00% 85.37%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 8 4 13 7 0 172
204 ร้อยละ 3.92% 1.96% 6.37% 3.43% 0.00% 84.31%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 3 7 0 0 67
80 ร้อยละ 3.75% 3.75% 8.75% 0.00% 0.00% 83.75%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 15 8 23 11 0 309
จำนวน 366 คน ร้อยละ 4.10% 2.19% 6.28% 3.01% 0.00% 84.43%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 366 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 15.57%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จีรนันท์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 3 3 2 0 73
83 ร้อยละ 2.41% 3.61% 3.61% 2.41% 0.00% 87.95%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 2 12 2 0 186
208 ร้อยละ 2.88% 0.96% 5.77% 0.96% 0.00% 89.42%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 1 2 0 0 72
75 ร้อยละ 0.00% 1.33% 2.67% 0.00% 0.00% 96.00%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 8 6 17 4 0 331
จำนวน 366 คน ร้อยละ 2.19% 1.64% 4.64% 1.09% 0.00% 90.44%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 366 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 35 คน คิดเป็นร้อยละ 9.56%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 +2 0 -2 0 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -2 -1 -5 0 +14
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -2 -5 0 0 +5
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 -2 -6 -7 0 +22

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน