โรงเรียนวัดพิมพาวาส (สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 13 2 2 2 3 46
68 ร้อยละ 19.12% 2.94% 2.94% 2.94% 4.41% 67.65%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 6 4 28 18 163
233 ร้อยละ 6.01% 2.58% 1.72% 12.02% 7.73% 69.96%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 3 0 6 7 57
77 ร้อยละ 5.19% 3.90% 0.00% 7.79% 9.09% 74.03%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 31 11 6 36 28 266
จำนวน 378 คน ร้อยละ 8.20% 2.91% 1.59% 9.52% 7.41% 70.37%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 378 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 112 คน คิดเป็นร้อยละ 29.63%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ฐิติรัตน์ (แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 2 8 0 0 58
74 ร้อยละ 8.11% 2.70% 10.81% 0.00% 0.00% 78.38%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 0 51 0 0 173
231 ร้อยละ 3.03% 0.00% 22.08% 0.00% 0.00% 74.89%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 0 16 0 1 60
78 ร้อยละ 1.28% 0.00% 20.51% 0.00% 1.28% 76.92%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 14 2 75 0 1 291
จำนวน 383 คน ร้อยละ 3.66% 0.52% 19.58% 0.00% 0.26% 75.98%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 383 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 24.02%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 0 +6 -2 -3 +12
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 -6 +47 -28 -18 +10
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -3 +16 -6 -6 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -17 -9 +69 -36 -27 +25

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน