โรงเรียนบ้านขนวน (สพป.ขอนแก่น เขต 5) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 34 1 3 0 0 29
67 ร้อยละ 50.75% 1.49% 4.48% 0.00% 0.00% 43.28%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 24 6 11 4 0 118
163 ร้อยละ 14.72% 3.68% 6.75% 2.45% 0.00% 72.39%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 21 13 20 1 3 47
105 ร้อยละ 20.00% 12.38% 19.05% 0.95% 2.86% 44.76%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 79 20 34 5 3 194
จำนวน 335 คน ร้อยละ 23.58% 5.97% 10.15% 1.49% 0.90% 57.91%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 335 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 141 คน คิดเป็นร้อยละ 42.09%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 20 0 3 2 0 42
67 ร้อยละ 29.85% 0.00% 4.48% 2.99% 0.00% 62.69%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 23 5 9 4 0 122
163 ร้อยละ 14.11% 3.07% 5.52% 2.45% 0.00% 74.85%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 20 12 22 1 3 46
104 ร้อยละ 19.23% 11.54% 21.15% 0.96% 2.88% 44.23%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 63 17 34 7 3 210
จำนวน 334 คน ร้อยละ 18.86% 5.09% 10.18% 2.10% 0.90% 62.87%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 37.13%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -14 -1 0 +2 0 +13
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 -2 0 0 +4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 +2 0 0 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -16 -3 0 +2 0 +16

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน