โรงเรียนบ้านยางคำ (สพป.ขอนแก่น เขต 5) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 10 10 3 5 40
74 ร้อยละ 8.11% 13.51% 13.51% 4.05% 6.76% 54.05%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 15 29 33 5 13 86
181 ร้อยละ 8.29% 16.02% 18.23% 2.76% 7.18% 47.51%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 10 10 5 5 44
79 ร้อยละ 6.33% 12.66% 12.66% 6.33% 6.33% 55.70%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 26 49 53 13 23 170
จำนวน 334 คน ร้อยละ 7.78% 14.67% 15.87% 3.89% 6.89% 50.90%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 334 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 164 คน คิดเป็นร้อยละ 49.10%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย กฤษณา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 10 10 3 3 43
74 ร้อยละ 6.76% 13.51% 13.51% 4.05% 4.05% 58.11%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 15 25 33 5 15 88
181 ร้อยละ 8.29% 13.81% 18.23% 2.76% 8.29% 48.62%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 10 10 5 5 46
81 ร้อยละ 6.17% 12.35% 12.35% 6.17% 6.17% 56.79%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 25 45 53 13 23 177
จำนวน 336 คน ร้อยละ 7.44% 13.39% 15.77% 3.87% 6.85% 52.68%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 336 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 159 คน คิดเป็นร้อยละ 47.32%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 0 0 -2 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -4 0 0 +2 +2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 +2
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -4 0 0 0 +7

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน