โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง (สพป.กำแพงเพชร เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 8 0 0 44
53 ร้อยละ 1.89% 0.00% 15.09% 0.00% 0.00% 83.02%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 15 5 16 1 1 103
141 ร้อยละ 10.64% 3.55% 11.35% 0.71% 0.71% 73.05%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 7 2 9 0 0 44
62 ร้อยละ 11.29% 3.23% 14.52% 0.00% 0.00% 70.97%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 23 7 33 1 1 191
จำนวน 256 คน ร้อยละ 8.98% 2.73% 12.89% 0.39% 0.39% 74.61%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 25.39%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย จุฑามาศ(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 10 0 0 42
53 ร้อยละ 1.89% 0.00% 18.87% 0.00% 0.00% 79.25%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 4 18 1 1 107
142 ร้อยละ 7.75% 2.82% 12.68% 0.70% 0.70% 75.35%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 2 9 0 0 43
57 ร้อยละ 5.26% 3.51% 15.79% 0.00% 0.00% 75.44%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 15 6 37 1 1 192
จำนวน 252 คน ร้อยละ 5.95% 2.38% 14.68% 0.40% 0.40% 76.19%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 252 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 60 คน คิดเป็นร้อยละ 23.81%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 +2 0 0 -2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -1 +2 0 0 +4
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 0 0 0 0 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -8 -1 +4 0 0 +1

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน