โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย (สพป.อุดรธานี เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 5 1 7 6 17
38 ร้อยละ 5.26% 13.16% 2.63% 18.42% 15.79% 44.74%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 10 4 16 14 114
164 ร้อยละ 3.66% 6.10% 2.44% 9.76% 8.54% 69.51%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 4 2 6 6 22
42 ร้อยละ 4.76% 9.52% 4.76% 14.29% 14.29% 52.38%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 19 7 29 26 153
จำนวน 244 คน ร้อยละ 4.10% 7.79% 2.87% 11.89% 10.66% 62.70%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 244 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 91 คน คิดเป็นร้อยละ 37.30%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย สุมาลี(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 4 1 6 5 30
48 ร้อยละ 4.17% 8.33% 2.08% 12.50% 10.42% 62.50%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 9 4 14 13 119
164 ร้อยละ 3.05% 5.49% 2.44% 8.54% 7.93% 72.56%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 4 2 6 6 22
42 ร้อยละ 4.76% 9.52% 4.76% 14.29% 14.29% 52.38%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 17 7 26 24 171
จำนวน 254 คน ร้อยละ 3.54% 6.69% 2.76% 10.24% 9.45% 67.32%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 83 คน คิดเป็นร้อยละ 32.68%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 0 -1 -1 +13
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 0 -2 -1 +5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -2 0 -3 -2 +18

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน