โรงเรียนบ้านม่วงกุล (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 6 5 5 5 2 23
46 ร้อยละ 13.04% 10.87% 10.87% 10.87% 4.35% 50.00%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 4 2 15 2 2 140
165 ร้อยละ 2.42% 1.21% 9.09% 1.21% 1.21% 84.85%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 3 26 4 1 45
82 ร้อยละ 3.66% 3.66% 31.71% 4.88% 1.22% 54.88%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 13 10 46 11 5 208
จำนวน 293 คน ร้อยละ 4.44% 3.41% 15.70% 3.75% 1.71% 70.99%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 293 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 85 คน คิดเป็นร้อยละ 29.01%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 4 4 5 2 26
46 ร้อยละ 10.87% 8.70% 8.70% 10.87% 4.35% 56.52%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 3 2 13 1 1 145
165 ร้อยละ 1.82% 1.21% 7.88% 0.61% 0.61% 87.88%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 3 24 3 1 49
82 ร้อยละ 2.44% 3.66% 29.27% 3.66% 1.22% 59.76%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 9 41 9 4 220
จำนวน 293 คน ร้อยละ 3.41% 3.07% 13.99% 3.07% 1.37% 75.09%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 293 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 24.91%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -1 -1 0 0 +3
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 -2 -1 -1 +5
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 0 -2 -1 0 +4
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -1 -5 -2 -1 +12

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน