โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคม (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 18 7 7 5 2 17
56 ร้อยละ 32.14% 12.50% 12.50% 8.93% 3.57% 30.36%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 25 18 25 9 5 91
173 ร้อยละ 14.45% 10.40% 14.45% 5.20% 2.89% 52.60%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 3 6 2 0 36
53 ร้อยละ 11.32% 5.66% 11.32% 3.77% 0.00% 67.92%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 49 28 38 16 7 144
จำนวน 282 คน ร้อยละ 17.38% 9.93% 13.48% 5.67% 2.48% 51.06%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 282 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 138 คน คิดเป็นร้อยละ 48.94%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 16 5 2 4 3 26
56 ร้อยละ 28.57% 8.93% 3.57% 7.14% 5.36% 46.43%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 22 17 28 11 5 89
172 ร้อยละ 12.79% 9.88% 16.28% 6.40% 2.91% 51.74%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 3 7 1 1 37
53 ร้อยละ 7.55% 5.66% 13.21% 1.89% 1.89% 69.81%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 42 25 37 16 9 152
จำนวน 281 คน ร้อยละ 14.95% 8.90% 13.17% 5.69% 3.20% 54.09%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 281 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 129 คน คิดเป็นร้อยละ 45.91%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -2 -5 -1 +1 +9
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -1 +3 +2 0 -2
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 +1 -1 +1 +1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -7 -3 -1 0 +2 +8

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน