โรงเรียนบ้านนาไร่เดียว (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 0 21 0 0 11
35 ร้อยละ 8.57% 0.00% 60.00% 0.00% 0.00% 31.43%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 18 0 12 0 0 84
114 ร้อยละ 15.79% 0.00% 10.53% 0.00% 0.00% 73.68%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 7 0 11 0 0 49
67 ร้อยละ 10.45% 0.00% 16.42% 0.00% 0.00% 73.13%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 28 0 44 0 0 144
จำนวน 216 คน ร้อยละ 12.96% 0.00% 20.37% 0.00% 0.00% 66.67%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 72 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 0 0 22 0 0 13
35 ร้อยละ 0.00% 0.00% 62.86% 0.00% 0.00% 37.14%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 5 0 16 0 0 93
114 ร้อยละ 4.39% 0.00% 14.04% 0.00% 0.00% 81.58%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 4 0 14 0 0 49
67 ร้อยละ 5.97% 0.00% 20.90% 0.00% 0.00% 73.13%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 0 52 0 0 155
จำนวน 216 คน ร้อยละ 4.17% 0.00% 24.07% 0.00% 0.00% 71.76%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 216 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 28.24%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 0 +1 0 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -13 0 +4 0 0 +9
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 0 +3 0 0 0
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -19 0 +8 0 0 +11

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน