โรงเรียนนาขามวิทยา (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 15 6 8 4 0 39
72 ร้อยละ 20.83% 8.33% 11.11% 5.56% 0.00% 54.17%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 8 38 4 2 166
228 ร้อยละ 4.39% 3.51% 16.67% 1.75% 0.88% 72.81%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 0 12 8 0 31
54 ร้อยละ 5.56% 0.00% 22.22% 14.81% 0.00% 57.41%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 28 14 58 16 2 236
จำนวน 354 คน ร้อยละ 7.91% 3.95% 16.38% 4.52% 0.56% 66.67%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 354 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 118 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 14 9 10 6 0 35
74 ร้อยละ 18.92% 12.16% 13.51% 8.11% 0.00% 47.30%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 6 6 32 5 1 178
228 ร้อยละ 2.63% 2.63% 14.04% 2.19% 0.44% 78.07%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 10 0 0 43
56 ร้อยละ 3.57% 1.79% 17.86% 0.00% 0.00% 76.79%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 22 16 52 11 1 256
จำนวน 358 คน ร้อยละ 6.15% 4.47% 14.53% 3.07% 0.28% 71.51%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 358 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 102 คน คิดเป็นร้อยละ 28.49%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +3 +2 +2 0 -4
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 -2 -6 +1 -1 +12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +1 -2 -8 0 +12
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 +2 -6 -5 -1 +20

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน