โรงเรียนหนองฟ้าเลื่อนอำนวยวิทย์ (สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 4 1 3 0 13
24 ร้อยละ 12.50% 16.67% 4.17% 12.50% 0.00% 54.17%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 9 4 10 14 8 39
84 ร้อยละ 10.71% 4.76% 11.90% 16.67% 9.52% 46.43%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 1 2 2 36
41 ร้อยละ 0.00% 0.00% 2.44% 4.88% 4.88% 87.80%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 12 8 12 19 10 88
จำนวน 149 คน ร้อยละ 8.05% 5.37% 8.05% 12.75% 6.71% 59.06%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 40.94%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย แอนนา(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 3 1 2 0 15
24 ร้อยละ 12.50% 12.50% 4.17% 8.33% 0.00% 62.50%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 7 3 8 7 5 54
84 ร้อยละ 8.33% 3.57% 9.52% 8.33% 5.95% 64.29%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 0 1 0 1 39
41 ร้อยละ 0.00% 0.00% 2.44% 0.00% 2.44% 95.12%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 10 6 10 9 6 108
จำนวน 149 คน ร้อยละ 6.71% 4.03% 6.71% 6.04% 4.03% 72.48%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 41 คน คิดเป็นร้อยละ 27.52%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -1 0 -1 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -2 -7 -3 +15
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 -2 -1 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -2 -2 -10 -4 +20

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน