โรงเรียนบ้านหนองปรือ (สพป.กาญจนบุรี เขต 4) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 8 1 0 0 27
38 ร้อยละ 5.26% 21.05% 2.63% 0.00% 0.00% 71.05%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 19 1 0 0 50
84 ร้อยละ 16.67% 22.62% 1.19% 0.00% 0.00% 59.52%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 4 1 0 0 39
45 ร้อยละ 2.22% 8.89% 2.22% 0.00% 0.00% 86.67%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 17 31 3 0 0 116
จำนวน 167 คน ร้อยละ 10.18% 18.56% 1.80% 0.00% 0.00% 69.46%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 30.54%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย วิทวัส(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 37
38 ร้อยละ 2.63% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 97.37%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 2 3 2 0 0 77
84 ร้อยละ 2.38% 3.57% 2.38% 0.00% 0.00% 91.67%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 1 1 0 0 42
45 ร้อยละ 2.22% 2.22% 2.22% 0.00% 0.00% 93.33%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 4 4 3 0 0 156
จำนวน 167 คน ร้อยละ 2.40% 2.40% 1.80% 0.00% 0.00% 93.41%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 167 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 6.59%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -8 -1 0 0 +10
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -12 -16 +1 0 0 +27
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -3 0 0 0 +3
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -13 -27 0 0 0 +40

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน