โรงเรียนบ้านน้ำเรื่อง (สพป.สุโขทัย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 48
54 ร้อยละ 1.85% 0.00% 9.26% 0.00% 0.00% 88.89%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 1 12 34 1 0 108
156 ร้อยละ 0.64% 7.69% 21.79% 0.64% 0.00% 69.23%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 2 1 16 0 0 37
56 ร้อยละ 3.57% 1.79% 28.57% 0.00% 0.00% 66.07%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 4 13 55 1 0 193
จำนวน 266 คน ร้อยละ 1.50% 4.89% 20.68% 0.38% 0.00% 72.56%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 27.44%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 6 0 0 46
54 ร้อยละ 3.70% 0.00% 11.11% 0.00% 0.00% 85.19%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 2 8 26 0 0 120
156 ร้อยละ 1.28% 5.13% 16.67% 0.00% 0.00% 76.92%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 5 1 14 0 0 36
56 ร้อยละ 8.93% 1.79% 25.00% 0.00% 0.00% 64.29%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 9 9 46 0 0 202
จำนวน 266 คน ร้อยละ 3.38% 3.38% 17.29% 0.00% 0.00% 75.94%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 266 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 64 คน คิดเป็นร้อยละ 24.06%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 0 +1 0 0 -2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +1 -4 -8 -1 0 +12
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +3 0 -2 0 0 -1
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) +5 -4 -9 -1 0 +9

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน