โรงเรียนบ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) (สพป.สุโขทัย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 16 8 10 4 0 10
48 ร้อยละ 33.33% 16.67% 20.83% 8.33% 0.00% 20.83%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 11 6 22 1 0 141
181 ร้อยละ 6.08% 3.31% 12.15% 0.55% 0.00% 77.90%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 1 2 14 0 0 71
88 ร้อยละ 1.14% 2.27% 15.91% 0.00% 0.00% 80.68%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 28 16 46 5 0 222
จำนวน 317 คน ร้อยละ 8.83% 5.05% 14.51% 1.58% 0.00% 70.03%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 317 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 95 คน คิดเป็นร้อยละ 29.97%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 5 8 13 4 2 16
48 ร้อยละ 10.42% 16.67% 27.08% 8.33% 4.17% 33.33%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 10 25 1 1 134
181 ร้อยละ 5.52% 5.52% 13.81% 0.55% 0.55% 74.03%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 0 10 18 1 1 58
88 ร้อยละ 0.00% 11.36% 20.45% 1.14% 1.14% 65.91%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 15 28 56 6 4 208
จำนวน 317 คน ร้อยละ 4.73% 8.83% 17.67% 1.89% 1.26% 65.62%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 317 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 109 คน คิดเป็นร้อยละ 34.38%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -11 0 +3 0 +2 +6
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +4 +3 0 +1 -7
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 +8 +4 +1 +1 -13
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -13 +12 +10 +1 +4 -14

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน