โรงเรียนบ้านน้ำพุ (สพป.สุโขทัย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 20
24 ร้อยละ 8.33% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 83.33%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 6 11 5 1 79
116 ร้อยละ 12.07% 5.17% 9.48% 4.31% 0.86% 68.10%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 8 4 7 0 1 62
82 ร้อยละ 9.76% 4.88% 8.54% 0.00% 1.22% 75.61%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 24 10 20 5 2 161
จำนวน 222 คน ร้อยละ 10.81% 4.50% 9.01% 2.25% 0.90% 72.52%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 27.48%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 0 2 0 0 20
24 ร้อยละ 8.33% 0.00% 8.33% 0.00% 0.00% 83.33%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 10 6 9 5 1 85
116 ร้อยละ 8.62% 5.17% 7.76% 4.31% 0.86% 73.28%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 6 4 5 0 1 66
82 ร้อยละ 7.32% 4.88% 6.10% 0.00% 1.22% 80.49%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 18 10 16 5 2 171
จำนวน 222 คน ร้อยละ 8.11% 4.50% 7.21% 2.25% 0.90% 77.03%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 222 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 22.97%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 0 0 0 0
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -4 0 -2 0 0 +6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 0 -2 0 0 +4
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -6 0 -4 0 0 +10

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน