โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ (สพป.สุโขทัย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 3 7 3 1 0 73
87 ร้อยละ 3.45% 8.05% 3.45% 1.15% 0.00% 83.91%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 16 13 12 1 1 243
286 ร้อยละ 5.59% 4.55% 4.20% 0.35% 0.35% 84.97%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 3 13 0 0 121
140 ร้อยละ 2.14% 2.14% 9.29% 0.00% 0.00% 86.43%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 22 23 28 2 1 437
จำนวน 513 คน ร้อยละ 4.29% 4.48% 5.46% 0.39% 0.19% 85.19%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 513 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 14.81%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 2 4 0 2 0 82
90 ร้อยละ 2.22% 4.44% 0.00% 2.22% 0.00% 91.11%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 14 9 11 1 1 251
287 ร้อยละ 4.88% 3.14% 3.83% 0.35% 0.35% 87.46%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 3 3 7 0 0 127
140 ร้อยละ 2.14% 2.14% 5.00% 0.00% 0.00% 90.71%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 19 16 18 3 1 460
จำนวน 517 คน ร้อยละ 3.68% 3.09% 3.48% 0.58% 0.19% 88.97%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 517 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 57 คน คิดเป็นร้อยละ 11.03%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -1 -3 -3 +1 0 +9
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -4 -1 0 0 +8
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 0 -6 0 0 +6
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -3 -7 -10 +1 0 +23

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน