โรงเรียนบ้านเมืองเก่า(ศรีอินทราทิตย์) (สพป.สุโขทัย เขต 1) ปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิ.ย.)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 4 3 3 4 41
59 ร้อยละ 6.78% 6.78% 5.08% 5.08% 6.78% 69.49%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 53 41 55 21 45 221
436 ร้อยละ 12.16% 9.40% 12.61% 4.82% 10.32% 50.69%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 11 9 16 5 11 95
147 ร้อยละ 7.48% 6.12% 10.88% 3.40% 7.48% 64.63%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 68 54 74 29 60 357
จำนวน 642 คน ร้อยละ 10.59% 8.41% 11.53% 4.52% 9.35% 55.61%

ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 642 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 285 คน คิดเป็นร้อยละ 44.39%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน
ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรพสุนิต(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย.)
ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล จำนวน(คน) 4 2 3 3 4 43
59 ร้อยละ 6.78% 3.39% 5.08% 5.08% 6.78% 72.88%
ระดับประถมศึกษา จำนวน(คน) 32 29 19 28 14 314
436 ร้อยละ 7.34% 6.65% 4.36% 6.42% 3.21% 72.02%
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน(คน) 9 8 11 5 7 107
147 ร้อยละ 6.12% 5.44% 7.48% 3.40% 4.76% 72.79%
รวมทั้งสิ้น จำนวน(คน) 45 39 33 36 25 464
จำนวน 642 คน ร้อยละ 7.01% 6.07% 5.14% 5.61% 3.89% 72.27%

ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 642 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 178 คน คิดเป็นร้อยละ 27.73%

ตารางแสดงข้อมูลการเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน ณ วันที่ 10 มิ.ย. และ 30 ก.ย.

ระดับชั้น ภาวะโภชนาการ
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) 0 -2 0 0 0 +2
ระดับประถมศึกษา เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -21 -12 -36 +7 -31 +93
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -2 -1 -5 0 -4 +12
รวมทั้งสิ้น เพิ่มขึ้น(+)/ลดลง(-) -23 -15 -41 +7 -35 +107

 

กราฟเปรียบเทียบระดับอนุบาล
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับประถมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

กราฟเปรียบเทียบระดับมัธยมศึกษา
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วน + อ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ

 

10 มิถุนายน
30 กันยายน